توجـه ! اگر موقعه ورود از شما رمز خواست
☆جلوی اسـم خود عـدد اضافه کنید☆
☆ برای مـثال : سامان 19 ☆
☆ Sєơ Bɣ: ѕαмαи ☆
☆ www.parinazchat.com ☆


کلمات چتی : , , , , , , , , , , , , , , , ,